Visoko obrazovanje

Fakulteti i visoke škole strukovnih studija u AP Vojvodini

Zakonom o visokom obrazovanju je propisano da se nastava izvodi na srpskom jeziku, a da se može realizovati i na jezicima nacionalnih manjina. Takođe, na nekim fakultetima organizovana je i nastava na engleskom jeziku, za strane studente.

Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine je, na sednici održanoj 8. aprila 2015. godine, donela Pokrajinsku skupštinsku Odluku o polaganju prijemnog ispita odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti za upis na visokoškolsku ustanovu čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina na jezicima nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica („Službeni list APV“, broj: 14/2015).

Nastava na fakultetima Univerziteta u Novom Sadu se ostvaruje na srpskom nastavnom jeziku, ali u skladu sa članom 80. stav 2. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, broj: 76/05, 100/07 – autentično tumačenje,  97/08, 44/2010,  93/2012, 89/2013, 99/2014, 45 – 2015 – autentično tumačenje i 68/2015), nastava se može izvoditi i na jeziku nacionalne manjine.

Statutom Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list AP Vojvodine“, broj: 17/2009 i 20/2014), prava nacionalnih zajednica regulisana su članom 22. Statuta, kojim pripadnici nacionalnih zajednica koji čine brojčanu manjinu u ukupnom stanovništvu AP Vojvodine, uživaju posebnu zaštitu i sva prava koja su aktima Republike Srbije garantovana nacionalnim manjinama i pripadnicima nacionalnih manjina.

Zakonom o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni glasnik RS“, broj: 99/2009 i 67/2012 – odluka US), oblast visokog obrazovanja regulisana je članom 35. Zakona. Obrazovanje nacionalnih manjina regulisano je članom 38. Zakona, kojim AP Vojvodina, preko svojih organa, bliže uređuje i obezbeđuje ostvarivanje prava nacionalnih manjina na teritoriji AP Vojvodine na maternjem jeziku, na svim nivoima obrazovanja, u skladu sa zakonom.

Univerzitet u Novom Sadu

Visoko obrazovanje u Vojvodini stiče se na fakultetima Univerziteta u Novom Sadu. Univerzitet je osnovan 1960. godine. Ovu obrazovnu, naučnu i umetničku ustanovu čini 14 fakulteta. Najveći broj fakulteta nalazi se u Novom Sadu, a ostali su u Subotici, Zrenjaninu i Somboru. To su (po redosledu osnivanja):

Br. Naziv Adresa Telefon Dozvola za rad
1. Univerzitet u Novom Sadu – Rektorat Trg Dositeja Obradovića 5 021/485-20-20 Dozvola za rad
2. Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu Trg Dositeja Obradovića 8 021/450-356 Dozvola za rad
3. Filozofski fakultet u Novom Sadu Dr Zorana Đinđića 2 021/450-690 Dozvola za rad
4. Tehnološki fakultet u Novom Sadu Bulevar Cara Lazara 1 021/485-36-40 Dozvola za rad
5. Pravni fakultet u Novom Sadu Trg Dositeja Obradovića 1 021/635-00-23 Dozvola za rad
6. Medicinski fakultet u Novom Sadu Hajduk Veljkova 3 021/420-677 Dozvola za rad
7. Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu Trg Dositeja Obradovića 6 021/635-04-13 Dozvola za rad
8. Ekonomski fakultet u Subotici Segedinski put 9-11 024/628-000 Dozvola za rad
9. Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu Trg Dositeja Obradovića 3 021/445-630 Dozvola za rad
10. Akademija umetnosti u Novom Sadu Đure Jakšića 7 021/420-187 Dozvola za rad
11. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu Lovćenska 16 021/450-188 Dozvola za rad
12. Građevinski fakultet u Subotici Kozaračka 2a 024/554-300 Dozvola za rad
13. Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu Đure Đakovića bb 023/550-515 Dozvola za rad
14. Pedagoški fakultet u Somboru Podgorička 4 025/460-292 Dozvola za rad
15. Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici Štrosmajerova 11 024/624-444 Dozvola za rad

Visoke škole strukovnih studija čiji je osnivač AP Vojvodina

Br. Naziv Adresa Telefon Dozvola za rad
1. Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu Školska 1 021/489-2500 Dozvola za rad
2. Visoka tehnička škola strukovnih studija u Subotici Marka Oreškovića 16 024/655-201 Dozvola za rad
3. Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu Đorđa Stratimirovića 23 023/510-145 Dozvola za rad
4. Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu Vladimira Perića Valtera 4 021/450-102 Dozvola za rad
5. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu Petra Drapšina 8 021/451-683 Dozvola za rad
6. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi Svetosavska 57 0230/22-423 Dozvola za rad
7. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici Banijska 67 024/547-870 Dozvola za rad
8. Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare – Sirmijum u Sremskoj Mitrovici Zmaj Jovina 29 022/221-864 Dozvola za rad
9. Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ u Vršcu Omladinski trg 1 013/831-628 Dozvola za rad

Visokoškolske ustanove čiji osnivač nije AP Vojvodina

Br. Naziv Adresa Telefon Dozvola za rad
1. Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu Geri Karolja 1 021/469-513 Dozvola za rad
2. Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu Cvećarska 2 021/400-484 Dozvola za rad
3. Stomatološki fakultet u Pančevu Žarka Zrenjanina 179 013/2351-292 Dozvola za rad
4. Fakultet za menadžment u Sremskim Karlovcima Njegoševa 1a 021/2155-046 Dozvola za rad
5. Fakultet za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu Narodnog fronta 53 021/4756-200 Dozvola za rad
6. Fakultet za uslužni biznis u Sremskoj Kamenici Vojvode Putnika 87 021/4893-610 Dozvola za rad
7. Fakultet poslovne ekonomije u Sremskoj Kamenici Vojvode Putnika 87 021/4893-610 Dozvola za rad
8. Fakultet zaštite životne sredine u Sremskoj Kamenici Vojvode Putnika 87 021/4893-610 Dozvola za rad
9. Akademija klasičnog slikarstva u Sremskoj Kamenici Vojvode Putnika 87 021/4893-610 Dozvola za rad
10. Fakultet za primenjenu bezbednost u Sremskoj Kamenici Vojvode Putnika 87 021/4893-610 Dozvola za rad
11. Fakultet za sport i turizam u Novom Sadu Radnička 30a 021/530-633 Dozvola za rad
12. Farmaceutski fakultet u Novom Sadu Trg mladenaca 5 021/6615-897 Dozvola za rad
13. Fakultet za biofarming u Bačkoj Topoli Maršala Tita 39 024/712-209 Dozvola za rad
14. Fakultet za poslovne studije u Vršcu Omladinski trg 17 013/800-173 Dozvola za rad
15. Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić u Novom Sadu Bulevar Oslobođenja 76 021/4727-884 Dozvola za rad
16. Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije u Sremskim Karlovcima Mitropolita Stratimirovića 110 021/881-862 Dozvola za rad