Високо образовање

Факултети и високе школе струковних студија у АП Војводини

Законом о високом образовању је прописано да се настава изводи на српском језику, а да се може реализовати и на језицима националних мањина. Такође, на неким факултетима организована је и настава на енглеском језику, за стране студенте.

Скупштина Аутономне покрајине Војводине је, на седници одржаној 8. априла 2015. године, донела Покрајинску скупштинску Одлуку о полагању пријемног испита односно испита за проверу склоности и способности за упис на високошколску установу чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина на језицима националних мањина – националних заједница („Службени лист АПВ“, број: 14/2015).

Настава на факултетима Универзитета у Новом Саду се остварује на српском наставном језику, али у складу са чланом 80. став 2. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број: 76/05, 100/07 – аутентично тумачење,  97/08, 44/2010,  93/2012, 89/2013, 99/2014, 45 – 2015 – аутентично тумачење и 68/2015), настава се може изводити и на језику националне мањине.

Статутом Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АП Војводине“, број: 17/2009 и 20/2014), права националних заједница регулисана су чланом 22. Статута, којим припадници националних заједница који чине бројчану мањину у укупном становништву АП Војводине, уживају посебну заштиту и сва права која су актима Републике Србије гарантована националним мањинама и припадницима националних мањина.

Законом о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС“, број: 99/2009 и 67/2012 – одлука УС), област високог образовања регулисана је чланом 35. Закона. Образовање националних мањина регулисано је чланом 38. Закона, којим АП Војводина, преко својих органа, ближе уређује и обезбеђује остваривање права националних мањина на територији АП Војводине на матерњем језику, на свим нивоима образовања, у складу са законом.

Универзитет у Новом Саду

Високо образовање у Војводини стиче се на факултетима Универзитета у Новом Саду. Универзитет је основан 1960. године. Ову образовну, научну и уметничку установу чини 14 факултета. Највећи број факултета налази се у Новом Саду, а остали су у Суботици, Зрењанину и Сомбору. То су (по редоследу оснивања):

Бр. Назив Адреса Телефон Дозвола за рад
1. Универзитет у Новом Саду – Ректорат Трг Доситеја Обрадовића 5 021/485-20-20 Дозвола за рад
2. Пољопривредни факултет у Новом Саду Трг Доситеја Обрадовића 8 021/450-356 Дозвола за рад
3. Филозофски факултет у Новом Саду Др Зорана Ђинђића 2 021/450-690 Дозвола за рад
4. Технолошки факултет у Новом Саду Булевар Цара Лазара 1 021/485-36-40 Дозвола за рад
5. Правни факултет у Новом Саду Трг Доситеја Обрадовића 1 021/635-00-23 Дозвола за рад
6. Медицински факултет у Новом Саду Хајдук Вељкова 3 021/420-677 Дозвола за рад
7. Факултет техничких наука у Новом Саду Трг Доситеја Обрадовића 6 021/635-04-13 Дозвола за рад
8. Економски факултет у Суботици Сегедински пут 9-11 024/628-000 Дозвола за рад
9. Природно-математички факултет у Новом Саду Трг Доситеја Обрадовића 3 021/445-630 Дозвола за рад
10. Академија уметности у Новом Саду Ђуре Јакшића 7 021/420-187 Дозвола за рад
11. Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду Ловћенска 16 021/450-188 Дозвола за рад
12. Грађевински факултет у Суботици Козарачка 2а 024/554-300 Дозвола за рад
13. Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину Ђуре Ђаковића бб 023/550-515 Дозвола за рад
14. Педагошки факултет у Сомбору Подгоричка 4 025/460-292 Дозвола за рад
15. Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици Штросмајерова 11 024/624-444 Дозвола за рад

Високе школе струковних студија чији је оснивач АП Војводина

Бр. Назив Адреса Телефон Дозвола за рад
1. Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду Школска 1 021/489-2500 Дозвола за рад
2. Висока техничка школа струковних студија у Суботици Марка Орешковића 16 024/655-201 Дозвола за рад
3. Висока техничка школа струковних студија у Зрењанину Ђорђа Стратимировића 23 023/510-145 Дозвола за рад
4. Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду Владимира Перића Валтера 4 021/450-102 Дозвола за рад
5. Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду Петра Драпшина 8 021/451-683 Дозвола за рад
6. Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди Светосавска 57 0230/22-423 Дозвола за рад
7. Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици Банијска 67 024/547-870 Дозвола за рад
8. Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум у Сремској Митровици Змај Јовина 29 022/221-864 Дозвола за рад
9. Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ у Вршцу Омладински трг 1 013/831-628 Дозвола за рад

Високошколске установе чији оснивач није АП Војводина

Бр. Назив Адреса Телефон Дозвола за рад
1. Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Гери Кароља 1 021/469-513 Дозвола за рад
2. Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду Цвећарска 2 021/400-484 Дозвола за рад
3. Стоматолошки факултет у Панчеву Жарка Зрењанина 179 013/2351-292 Дозвола за рад
4. Факултет за менаџмент у Сремским Карловцима Његошева 1а 021/2155-046 Дозвола за рад
5. Факултет за европске правно-политичке студије у Новом Саду Народног фронта 53 021/4756-200 Дозвола за рад
6. Факултет за услужни бизнис у Сремској Каменици Војводе Путника 87 021/4893-610 Дозвола за рад
7. Факултет пословне економије у Сремској Каменици Војводе Путника 87 021/4893-610 Дозвола за рад
8. Факултет заштите животне средине у Сремској Каменици Војводе Путника 87 021/4893-610 Дозвола за рад
9. Академија класичног сликарства у Сремској Каменици Војводе Путника 87 021/4893-610 Дозвола за рад
10. Факултет за примењену безбедност у Сремској Каменици Војводе Путника 87 021/4893-610 Дозвола за рад
11. Факултет за спорт и туризам у Новом Саду Радничка 30а 021/530-633 Дозвола за рад
12. Фармацеутски факултет у Новом Саду Трг младенаца 5 021/6615-897 Дозвола за рад
13. Факултет за биофарминг у Бачкој Тополи Маршала Тита 39 024/712-209 Дозвола за рад
14. Факултет за пословне студије у Вршцу Омладински трг 17 013/800-173 Дозвола за рад
15. Факултет за правне и пословне студије др Лазар Вркатић у Новом Саду Булевар Ослобођења 76 021/4727-884 Дозвола за рад
16. Висока школа струковних студија за менаџмент и пословне комуникације у Сремским Карловцима Митрополита Стратимировића 110 021/881-862 Дозвола за рад