Studentski standard

Ustanove studentskog standarda na teritoriji AP Vojvodine

Oblast studentskog standarda na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine regulisana je Zakonom o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“, broj: 18/2010 i 55/2013), Zakonom o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine („Službeni glasnik RS“, broj: 99/2009 i 67/2012 – US RS), Pravilnikom o smeštaju i ishrani učenika i studenata („Službeni glasnik RS“, broj: 36/2010), Odlukom o načinu rada studentskih centara sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine („Službeni list APV“, broj: 18/2002, 8/2006 i 19/2006).

Ustanove studentskog standarda na teritoriji AP Vojvodine su:

 1. Studentski centar „Novi Sad” u Novom Sadu, ul. dr Sime Miloševića br. 4.
 2. Studentski centar „Subotica” u Subotici, ul. Segedinski put br. 11.
 3. Studentski kulturni centar u Novom Sadu, ul. dr Ilije Đuričića br. 3.

Studentski standard podrazumeva:

 • Smeštaj u studentskim domovima
 • Ishranu studenata
 • Studentske kredite i stipendije
 • Odmor i oporavak u ustanovama studentskog standarda
 • Regresiranje troškova prevoza studenata

Smeštaj u studentskim domovima

Na teritoriji AP Vojvodine usluge smeštaja obezbeđuju se u 2 studentska centra, u Studentskom centru „Novi Sad” u Novom Sadu i u Studentskom centru „Subotica” u Subotici. Studentski centar „Novi Sad” u Novom Sadu ima u svom sastavu 10 studentskih domova, a u Studentski centar „Subotica” u Subotici dva studentska doma. Osim toga, usluge smeštaja i ishrane studentima pružaju i domovi učenika srednjih škola u Vršcu, Kikindi.

Studentski centar „Novi Sad” u Novom Sadu, dr Sime Miloševića 4, tel.: 021/210-24-00 i 450-300, faks: 021/58-926.

Studentski domovi u okviru studentskog centra „Novi Sad” u Novom Sadu:

Br. Naziv Mesto Ulica Telefon Kapacitet Kategorija smeštaja
1. „Slobodan Bajić“ Novi Sad Dr Sime Miloševića 10 021/210-2450 758 mesta / 381 soba II
2. „Veljko Vlahović“ Novi Sad Dr Sime Miloševića 8 021/210-2460 340 mesta / 170 soba II
3. „Feješ Klara“ Novi Sad Alekse Šantića 4 021/210-2473 120 mesta / 59 soba I
4. „Sajmište“ Novi Sad Slobodana Bajića 17 021/210-2480 262 mesta / 155 soba I
5. „Prof. Živojin Ćulum“ Novi Sad Bul. Despota Stefana 5a 021/210-2462 372 mesta / 186 soba I
6. „Car Lazar“ Novi Sad Bul. Despota Stefana 7 021/210-2465 372 mesta / 186 soba I
7. „Nikola Tesla“ Novi Sad Bul. Despota Stefana 7a 021/210-2470 350 mesta / 182 soba I
8. „23 oktobra“ Novi Sad Danila Kiša 29 021/210-2476 139 mesta / 86 soba I
9. „Mihajlo Predić – dr Miša“ Zrenjanin Jovana Popovića 2a 023/315-0424 208 mesta / 67 soba II
10. „Dr Zoran Đinđić“ Sombor Podgorička bb 025/515-0530 149 mesta / 73 soba I

Studentski centar „Subotica” u Subotici, Segedinski put 11, tel: 024/546-637

Studentski domovi u okviru studentskog centra u Subotici:

Br. Naziv Mesto Ulica Telefon Kapacitet Kategorija smeštaja
1. „Ivo Lola Ribar“ Subotica Sep Ferenca 5 024/558-688

235 mesta / 79 soba

U toku rekonstrukcija i adaptacija Doma

II
2. „Bosa Miličević“ Subotica Marije Vojnić Tošinice 7 024/546-637 500 mesta / 167 soba II

Studentski centar „Studentski dom „Evropa” – Európa Kollégium” u Novom Sadu, Ćirila i Metodija 11, Novi Sad

Kapacitet doma 414 mesta.

Privatni studentski dom

Studentski dom Univerziteta „EDUCONS”, Vojvode Putnika 87, Sremska Kamenica, tel: 021/489-36-11

Kapacitet doma 104 mesta.


Ishrana studenata

Ishrana studenata u Novom Sadu organizovana je u tri studentska restorana:

 1. R-1 restoran, nalazi se na Bulevaru Mihajla Pupina broj 20. Restoran je kapaciteta 172 mesta (stolica);
 2. R-2 restoran, nalazi se u ulici Valtera Perića broj 5. Restoran je kapaciteta oko 230 mesta (stolica);
 3. R-3 restoran, nalazi se u okviru zgrade Studentskog centra u Novom Sadu u ulici Sime Miloševića broj 4., blizu fakulteta i studentskih domova. Restoran je kapaciteta 540 mesta (stolica).

Ishrana studenata u Subotici organizovana je u dva studentska restorana:

 1. R-1 restoran, nalazi se pored Studentskog doma „Bosa Milićević“ u ulici Marije Vojnić Tošinice 7. Restoran je kapaciteta 120 mesta (stolica);
 2. R-2 restoran, nalazi se pored Studentskog doma „Ivo Lola Ribar“ u ulici Sep Ferenca broj 5. Restoran je kapaciteta 100 mesta (stolica).

Za studente koji su smešteni u domovima učenika u Vršcu, Kikindi ishrana je organizovana u domovima, dok je za studente koji su smešteni u Studentskom domu „Mihajlo Predić – dr Miša” u Zrenjaninu ishrana organizovana u Domu učenika srednjih škola „Angelina Kojić – Gina” u Zrenjaninu i za studente Studentskog doma „dr Zoran Đinđić” u Somboru ishrana je organizovana u Domu učenika srednjih škola u Somboru.


Studentski krediti i stipendije

Na osnovu Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“, br. 18/2010 i 55/2013) pravo na studentski kredit imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije i  prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Kredit se ostvaruje u mesečnom novčanom iznosu najmanje u visini učešća studenta u ceni smeštaja i ishrane u studentskom domu, uvećano za 20%. Nadležno Ministarstvo raspisuje konkurs za dodelu studentskog kredita najkasnije tri meseca pre početka školske godine. Redosled kandidata utvrđuje se na osnovu uspeha studenata u prethodnom školovanju i socijalno-ekonomskog statusa porodice.

Odluku o dodeli studentskog kredita donosi ministar. Ugovor o kreditu student sklapa sa Ministarstvom, kojim se bliže uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem i otplatom kredita. Student ima obavezu otplate kredita sa zakonskom kamatom, u skladu sa zakonom.

Korisnika studentskog kredita koji je tokom studija postigao prosečnu ocenu najmanje 8,5 i nije gubio ni jednu godinu, Ministarstvo oslobađa otplate kredita.

Pravo na studentsku stipendiju imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije i prebivalište na teritoriji Republike Srbije, koji nije gubio nijednu godinu tokom studija i postigao prosečnu ocenu najmanje 9,00.

Stipendija se dodeljuje bez obaveze vraćanja. Ministarstvo raspisuje konkurs za dodelu stipendija najkasnije tri meseca pre početka školske godine. U konkursu se oglašavaju uslovi za dodelu stipendije, potrebni dokazi, rokovi za prijavljivanje i odlučivanje o dodeli stipendije.

Odluku o dodeli stipendije donosi ministar.

Konkursi za dodelu kredita i stipendija objavljuju se u „Prosvetnom pregledu“, 11000 Beograd, tel: 011/ 3235-378; 3239-069.


Studentska odmarališta i oporavilišta

Studentska oporavilišta i odmarališta su ustanove kojima se obezbeđuje ostvarivanje prava na oporavak i odmor studenata.

U Republici Srbiji postoje dva:

 1. Studentsko oporavilište „Radojka Lakić“ na Avali;
 2. Studentsko oporavilište „Ratko Mitrović“ na Zlatiboru.

Pravo na odmor i oporavak imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije i prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Ministarstvo raspisuje konkurs za ostvarivanje prava na odmor i oporavak studenata. Odluku o ostvarivanju prava na odmor i oporavak donosi komisija koju imenuje ministar.


Regresiranje troškova prevoza studenata

Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost vrši regresiranje troškova prevoza studenata sa teritorije AP Vojvodine na osnovu Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine („Službeni galasnik RS“, broj: 99/2009 i 67/2012-US RS), Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine i Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/2014, 54/2014 dr. odlukai 37/2016) i Odluke o regresiranju prevoza studenata u AP Vojvodini („Službeni list APV“, broj: 1/2013).

Namenska sredstva Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje prenosi gradovima/opštinama, koje na osnovu kriterijuma vrše raspodelu sredstava krajnjim korisnicima (gotovinske isplate ili prenos sredstava prevozniku javnog saobraćaja).

Sredstva se dodeljuju za finansiranje, odnosno učešća u finansiranju prevoza studenata u međugradskom, odnosno međumesnom saobraćaju koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove: imaju prebivalište na području opštine ili grada, svakodnevno putuju na međugradskoj, odnosno međumesnoj relaciji do ustanove visokog obrazovanja (visokoškolske ustanove) da nisu korisnici usluge smeštaja u studentskim centrima, školuju se na teret budžeta, prvi put upisuju godinu studija, nisu korisnici studentskih stipendija i kredita od strane nadležnih ministarstava, Vlade Republike Srbije, nadležnih pokrajinskih organa uprave, Pokrajinske vlade, lokalnih samouprava, Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu, i drugih institucija, fondova i fondacija.

Za bliža obaveštenja zainteresovani kandidati mogu se obratiti nadležnim organima u svojim gradovima/opštinama.