Студентски стандард

Установе студентског стандарда на територији АП Војводине

Област студентског стандарда на територији Аутономне покрајине Војводине регулисана је Законом о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“, број: 18/2010 и 55/2013), Законом о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС“, број: 99/2009 и 67/2012 – УС РС), Правилником о смештају и исхрани ученика и студената („Службени гласник РС“, број: 36/2010), Одлуком о начину рада студентских центара са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 18/2002, 8/2006 и 19/2006).

Установе студентског стандарда на територији АП Војводине су:

 1. Студентски центар „Нови Сад” у Новом Саду, ул. др Симе Милошевића бр. 4.
 2. Студентски центар „Суботица” у Суботици, ул. Сегедински пут бр. 11.
 3. Студентски културни центар у Новом Саду, ул. др Илије Ђуричића бр. 3.

Студентски стандард подразумева:

 • Смештај у студентским домовима
 • Исхрану студената
 • Студентске кредите и стипендије
 • Одмор и опоравак у установама студентског стандарда
 • Регресирање трошкова превоза студената

Смештај у студентским домовима

На територији АП Војводине услуге смештаја обезбеђују се у 2 студентска центра, у Студентском центру „Нови Сад” у Новом Саду и у Студентском центру „Суботица” у Суботици. Студентски центар „Нови Сад” у Новом Саду има у свом саставу 10 студентских домова, а у Студентски центар „Суботица” у Суботици два студентска дома. Осим тога, услуге смештаја и исхране студентима пружају и домови ученика средњих школа у Вршцу, Кикинди.

Студентски центар „Нови Сад” у Новом Саду, др Симе Милошевића 4, тел.: 021/210-24-00 и 450-300, факс: 021/58-926.

Студентски домови у оквиру студентског центра „Нови Сад” у Новом Саду:

Бр. Назив Место Улица Телефон Капацитет Категорија смештаја
1. „Слободан Бајић“ Нови Сад Др Симе Милошевића 10 021/210-2450 758 места / 381 соба II
2. „Вељко Влаховић“ Нови Сад Др Симе Милошевића 8 021/210-2460 340 места / 170 соба II
3. „Фејеш Клара“ Нови Сад Алексе Шантића 4 021/210-2473 120 места / 59 соба I
4. „Сајмиште“ Нови Сад Слободана Бајића 17 021/210-2480 262 места / 155 соба I
5. „Проф. Живојин Ћулум“ Нови Сад Бул. Деспота Стефана 5а 021/210-2462 372 места / 186 соба I
6. „Цар Лазар“ Нови Сад Бул. Деспота Стефана 7 021/210-2465 372 места / 186 соба I
7. „Никола Тесла“ Нови Сад Бул. Деспота Стефана 7а 021/210-2470 350 места / 182 соба I
8. „23 октобра“ Нови Сад Данила Киша 29 021/210-2476 139 места / 86 соба I
9. „Михајло Предић – др Миша“ Зрењанин Јована Поповића 2а 023/315-0424 208 места / 67 соба II
10. „Др Зоран Ђинђић“ Сомбор Подгоричка бб 025/515-0530 149 места / 73 соба I

Студентски центар „Суботица” у Суботици, Сегедински пут 11, тел: 024/546-637

Студентски домови у оквиру студентског центра у Суботици:

Бр. Назив Место Улица Телефон Капацитет Категорија смештаја
1. „Иво Лола Рибар“ Суботица Сеп Ференца 5 024/558-688

235 места / 79 соба

У току реконструкција и адаптација Дома

II
2. „Боса Миличевић“ Суботица Марије Војнић Тошинице 7 024/546-637 500 места / 167 соба II

Студентски центар „Студентски дом „Европа” – Európa Kollégium” у Новом Саду, Ћирила и Методија 11, Нови Сад

Капацитет дома 414 места.

Приватни студентски дом

Студентски дом Универзитета „EDUCONS”, Војводе Путника 87, Сремска Каменица, тел: 021/489-36-11

Капацитет дома 104 места.


Исхрана студената

Исхрана студената у Новом Саду организована је у три студентска ресторана:

 1. Р-1 ресторан, налази се на Булевару Михајла Пупина број 20. Ресторан је капацитета 172 места (столица);
 2. Р-2 ресторан, налази се у улици Валтера Перића број 5. Ресторан је капацитета око 230 места (столица);
 3. Р-3 ресторан, налази се у оквиру зграде Студентског центра у Новом Саду у улици Симе Милошевића број 4., близу факултета и студентских домова. Ресторан је капацитета 540 места (столица).

Исхрана студената у Суботици организована је у два студентска ресторана:

 1. Р-1 ресторан, налази се поред Студентског дома „Боса Милићевић“ у улици Марије Војнић Тошинице 7. Ресторан је капацитета 120 места (столица);
 2. Р-2 ресторан, налази се поред Студентског дома „Иво Лола Рибар“ у улици Сеп Ференца број 5. Ресторан је капацитета 100 места (столица).

За студенте који су смештени у домовима ученика у Вршцу, Кикинди исхрана је организована у домовима, док је за студенте који су смештени у Студентском дому „Михајло Предић – др Миша” у Зрењанину исхрана организована у Дому ученика средњих школа „Ангелина Којић – Гина” у Зрењанину и за студенте Студентског дома „др Зоран Ђинђић” у Сомбору исхрана је организована у Дому ученика средњих школа у Сомбору.


Студентски кредити и стипендије

На основу Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“, бр. 18/2010 и 55/2013) право на студентски кредит имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и  пребивалиште на територији Републике Србије.

Кредит се остварује у месечном новчаном износу најмање у висини учешћа студента у цени смештаја и исхране у студентском дому, увећано за 20%. Надлежно Министарство расписује конкурс за доделу студентског кредита најкасније три месеца пре почетка школске године. Редослед кандидата утврђује се на основу успеха студената у претходном школовању и социјално-економског статуса породице.

Одлуку о додели студентског кредита доноси министар. Уговор о кредиту студент склапа са Министарством, којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем и отплатом кредита. Студент има обавезу отплате кредита са законском каматом, у складу са законом.

Корисника студентског кредита који је током студија постигао просечну оцену најмање 8,5 и није губио ни једну годину, Министарство ослобађа отплате кредита.

Право на студентску стипендију имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и пребивалиште на територији Републике Србије, који није губио ниједну годину током студија и постигао просечну оцену најмање 9,00.

Стипендија се додељује без обавезе враћања. Министарство расписује конкурс за доделу стипендија најкасније три месеца пре почетка школске године. У конкурсу се оглашавају услови за доделу стипендије, потребни докази, рокови за пријављивање и одлучивање о додели стипендије.

Одлуку о додели стипендије доноси министар.

Конкурси за доделу кредита и стипендија објављују се у „Просветном прегледу“, 11000 Београд, тел: 011/ 3235-378; 3239-069.


Студентска одмаралишта и опоравилишта

Студентска опоравилишта и одмаралишта су установе којима се обезбеђује остваривање права на опоравак и одмор студената.

У Републици Србији постоје два:

 1. Студентско опоравилиште „Радојка Лакић“ на Авали;
 2. Студентско опоравилиште „Ратко Митровић“ на Златибору.

Право на одмор и опоравак имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и пребивалиште на територији Републике Србије.

Министарство расписује конкурс за остваривање права на одмор и опоравак студената. Одлуку о остваривању права на одмор и опоравак доноси комисија коју именује министар.


Регресирање трошкова превоза студената

Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност врши регресирање трошкова превоза студената са територије АП Војводине на основу Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени галасник РС“, број: 99/2009 и 67/2012-УС РС), Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине и Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/2014, 54/2014 др. одлукаи 37/2016) и Одлуке о регресирању превоза студената у АП Војводини („Службени лист АПВ“, број: 1/2013).

Наменска средства Покрајински секретаријат за високо образовање преноси градовима/општинама, које на основу критеријума врше расподелу средстава крајњим корисницима (готовинске исплате или пренос средстава превознику јавног саобраћаја).

Средства се додељују за финансирање, односно учешћа у финансирању превоза студената у међуградском, односно међумесном саобраћају који кумулативно испуњавају следеће услове: имају пребивалиште на подручју општине или града, свакодневно путују на међуградској, односно међумесној релацији до установе високог образовања (високошколске установе) да нису корисници услуге смештаја у студентским центрима, школују се на терет буџета, први пут уписују годину студија, нису корисници студентских стипендија и кредита од стране надлежних министарстава, Владе Републике Србије, надлежних покрајинских органа управе, Покрајинске владе, локалних самоуправа, Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду, и других институција, фондова и фондација.

За ближа обавештења заинтересовани кандидати могу се обратити надлежним органима у својим градовима/општинама.