ИСПРАВКА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТЕКУЋИХ ПОПРАВКИ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА, ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ УСТАНОВА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ЗА 2020. ГОДИНУ

Исправка јавног кнкурса за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката и опреме