Sektor za primenjena istraživanja i međunarodnu saradnju

U Sektoru za primenjena istraživanja i međunarodnu saradnju obavljaju se poslovi koji se odnose na oblast tehnološkog razvoja i informatičke podrške. Poslovi koji se odnose na tehnološki razvoj su: praćenje stanja u vezi sa tehnologijama i tehnološkim rešenjima, tehnološkim programima i projektima, industrijsko istraživanje, uvoz tehnologija, pogoni za primenu novih tehnologija i novih materijala, saradnja nauke i privrede, aktivnosti Centra za privredno-tehnološki razvoj i edukaciju kadra, inovacioni programi, transfer znanja i tehnologija u funkciji inovacionog i regionalnog razvoja, saradnja nauke i privrede, inovativni centri (naučni parkovi, tehnološki parkovi, naučno-tehnološki parkovi, inkubatori tehnoloških kompanija, centri za transfer tehnologija i poslovni inovacioni centri), angažovanje prilikom davanja sertifikata za primenu tehnologija i tehnoloških rešenja i poslovi u vezi sa normativnom regulativom.

Poslovi informatičke podrške su: poslovi planiranja, organizovanja izgradnje i organizovanja održavanja koji se odnose na podršku informaciono-komunikacionih funkcija Sekretarijata na globalnom nivou. Globalni nivo informaciono-komunikacionih funkcija realizuje se putem sistema naučnih i tehnoloških informacija Autonomne Pokrajine Vojvodine. Sistem naučnih i tehnoloških informacija Autonomne Pokrajine Vojvodine obuhvata komunikacione infrastrukturne resurse (računarsko-komunikaciona mreža), serverske računare, sistemski softver, aplikativni softver i sisteme baza podataka kojima se podržavaju servisi sistema naučnih i tehnoloških informacija za korisnike.

U Sektoru se vodi i Registar mera i podsticaja regionalnog razvoja, gde je Sekretarijat registrovan kao davalac podsticaja i ovlašćen za unos svakog pojedinačnog podsticaja u jedinstvenu bazu podataka (Uredba o sadržini, načinu i postupku vođenja Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja ”Sl. glasnik RS”, br. 93/10, 100/11, 35/12, 16/13 i 76/15).