Sektor za naučnoistraživačku delatnost

U Sektoru za naučnoistraživačku delatnost obavljaju se poslovi iz oblasti nauke koji se odnose na organizacionu strukturu nauke, a to su: fakulteti, naučni instituti, instituti u privredi, istraživačko-razvojne jedinice, Matica srpska, Ogranak Srpske akademije nauka u Novom Sadu, naučna infrastruktura (oprema, prostor, investicije), delatnost naučnih organizacija, poslove koji se odnose na problematiku naučnog kadra, naučnog podmlatka, uvođenja studenata u naučni rad, rad mladih istraživača i njihovo usavršavanje, naučno-stručna literatura, poslove koji se odnose na podsticanje aktivnosti naučnih i stručnih društava a koji su u funkciji unapređivanja naučno-istraživačkog rada, promocije i popularizacije nauke i tehnike, oblast međuregionalne i međunarodne naučne saradnje, zakonskog uređenja i druge poslove u skladu sa usvojenom politikom naučnog i tehnološkog razvoja.