Сектор за научноистраживачку делатност

У Сектору за научноистраживачку делатност обављају се послови из области науке који се односе на организациону структуру науке, а то су: факултети, научни институти, институти у привреди, истраживачко-развојне јединице, Матица српска, Огранак Српске академије наука у Новом Саду, научна инфраструктура (опрема, простор, инвестиције), делатност научних организација, послове који се односе на проблематику научног кадра, научног подмлатка, увођења студената у научни рад, рад младих истраживача и њихово усавршавање, научно-стручна литература, послове који се односе на подстицање активности научних и стручних друштава а који су у функцији унапређивања научно-истраживачког рада, промоције и популаризације науке и технике, област међурегионалне и међународне научне сарадње, законског уређења и друге послове у складу са усвојеном политиком научног и технолошког развоја.