ОГЛЕДИ О РУСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ У МАТИЦИ СРПСКОЈ

,,Огле­ди о ру­ској књи­жев­но­сти 19. и 20. ви­је­ка”, (у издању Завода за уџбенике и наставна средства, Подгорица), аутора др Је­вре­ма Бје­ли­це, про­мо­ви­са­на је у уто­рак 24. ок­то­бра у све­ча­ној са­ли Ма­ти­це срп­ске у Но­вом Са­ду. Промоцији књиге присуствовао је и покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност, проф. др Зоран Милошевић.

Проф. др Је­врем Бје­ли­ца (1933-2012) је у се­дам об­ја­вље­них књи­га-сту­ди­ја на 1.748 стра­ни­ца есе­ји­стич­ки об­ра­дио 44 ру­ска и со­вјет­ска књи­жев­ни­ка (ро­ман­си­је­ра, при­по­ве­да­ча, драм­ска пи­сца, пе­сни­ка), ба­вио се пре­во­ди­ма с ру­ског, че­шког, ма­ке­дон­ског и сло­ве­нач­ког је­зи­ка. Био је члан Дру­штва за при­ме­ње­ну лин­гви­сти­ку Цр­не Го­ре, у чи­јим је окви­ри­ма и у окви­ри­ма Са­ве­зног дру­штва уче­ство­вао у ор­га­ни­за­ци­ји на­уч­них ску­по­ва и на њи­ма имао из­ла­га­ња. Био је члан Дру­штва књи­жев­ни­ка Цр­не Го­ре. До­бит­ник је број­них пре­сти­жних на­гра­да и при­зна­ња, као што су: Ор­ден ра­да са сре­бр­ним ви­јен­цем, Ор­ден Ре­пу­бли­ке са брон­за­ним ви­јен­цем, Ор­ден за­слу­га за на­род са сре­бр­ним зра­ци­ма, Пла­ке­та без­бјед­но­сти.

О књи­зи су го­во­ри­ли проф. др Та­тја­на Јо­во­вић, про­фе­сор Фи­ло­ло­шког фа­кул­те­та у Ник­ши­ћу, проф. др Дра­ги­ња Ра­ма­дан­ски, проф. Ра­дој­ка Тму­шић Сте­па­нов, као и Дра­ган Ко­јић, ди­рек­тор Град­ске би­бли­о­те­ке у Но­вом Са­ду.