Међународна сарадња – Конкурси

Програми ЕУ су један од инструмената који Европска унија користи у циљу подршке и јачања сарадње између земаља чланица ЕУ с једне стране, и потенцијалних и земаља кандидата са друге стране у разним областима спровођења европских политика. Република Србија је приступила програмима ЕУ још у буџетском периоду 2007-2013, а наставља се активно учешће у програмима и у периоду 2014-2020. године. Најзначајнији програми ЕУ из области образовања, науке и регионалне сарадње су:


ХОРИЗОНТ 2020

Хоризонт 2020 је програм Европске уније за истраживање и иновације. Овај програм представља инструмент за остваривање главних циљева стратегије Европа 2020, а пре свега њене иницијативе Иновативна унија. Ова иницијатива заговара природно окружење које омогућава да се велике идеје преточе у производе и услуге развоја економије и радних места. Циљ је да се осигура стварање европске науке светске класе и омогући једноставнија сарадња између приватног и јавног сектора на пољу иновативног рада. Својим циљевима Хоризонт 2020 је усмерен и на даљи развој Европског истраживачког простора као јединственог тржишта знања, истраживања и иновативности.

Време трајања: 2014–2020

Буџет: 77,028 милијарди евра

Општи циљ: Допринос изградњи друштва и економије заснованој на знању и иновацијама кроз усклађивање додатних истраживања, развој и подршку иновацијама и кроз допринос постизању развојних циљева, укључујући и одвајања земаља Уније од 3% бруто друштвеног производа за истраживање и развој.

Хоризонт своје циљеве спроводи у неколико програма и њихових целина:

  • Изврсност у науци (Excellent Science);
  • Вођство у индустрији (Industrial Leadership) има за циљ подршку оним технологијама које омогућавају развој будућег пословања, развој европских предузећа у глобалне лидере и стварање нових радних места;
  • Друштвени изазови (Societal Challenges) означавају подршку истраживању у областима као што су здравство, клима, храна, сигурност, саобраћај и енергетика.

Потенцијални учесници: У зависности од потпрограма и годишњег програма рада – надлежне институције, истраживачки и образовни центри, универзитети, институти, научници, предузећа…

Више информација:
Participation portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

Online manual:
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/find-partners_en.htm

Релевантна регулатива:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0104:0173:EN:PDF

Отворени позиви:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html

Учешће Србије: За спровођење програма је надлежно Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Институција надлежна за спровођење програма у Србији: Министарство просвете, науке и технолошког развоја – http://www.mpn.gov.rs/.

Контакти надлежних за појединачне програме Хоризонта 2020 у Републици Србији:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html#c,contact=country/sbg/Serbia/1/1/0&function_details..function_abbr/sbg//1/1/0&+country/desc

Званични портал програма за Републику Србијуhttp://horizont2020.rs/

Инфо дани организовани од стране Секретаријата: …


ЕРАЗМУС+

Еразмус+ програм има за циљ истицање вештина и запошљивости, као и модернизацију образовања, обука и послова за младе. Еразмус+ обезбеђује могућност да преко 4 милиона Европљана студира, обучава се, стекне професионално искуство и волонтира у иностранству. Еразмус+ пружа подршку транснационалним партнерствима између образовних, тренинг институција и институција и организација младих у успостављању сарадње у свету образовања и рада како би се премостио јаз у квалификацијама са којима се Европа суочава. На пољу спорта су подржани базични пројекти као и прекогранични изазови, као што су борба против намештања резултата утакмица, допинга, насиља и расизма.

Време трајања: 2014–2020

Буџет: 14,7 милијарди евра

Циљеви програма Еразмус+ су допринос постизању:

  • Циљева стратегије Европа 2020, пре свега њених образовних циљева;
  • Циљева стратешког оквира Европска сарадња у образовању и обуци (ЕТ 2020);
  • Одрживог развоја партнерских земаља на пољу високог образовања;
  • Општих циљева обновљеног оквира Европска сарадња на пољу младих (2010–2018);
  • Циљева развоја Европских димензија у спорту, посебно базичних спортова у складу са радним планом Уније за спорт;
  • Промоцији европских вредности.

Више информација:

Еразмус+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Релевантна регулатива:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1399999133449&uri=CELEX:32013R1288

European Youth Portal: http://europa.eu/youth/evs_database/

European Voluntary Servicehttp://europeanvoluntaryservice.org/


ИПА (ПРОГРАМИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ)

Инструмент за претприступну помоћ (ИПА) јесте финансијски инструмент ЕУ који подржава стратегију проширења ЕУ, чија намена је да пружи помоћ земљама кандидатима и потенцијалним кандидатима у процесу приступања ЕУ.

Институција надлежна за спровођење програма у Србији: Министарство финансија
http://www.cfcu.gov.rs/tekst.php?oblast=pfondovi&id=20

Отворени позивиhttp://www.cfcu.gov.rs/tenderi.php

Поред наведених програма, Министарство просвете, науке и технолошког развоја уговара и финансијски подржава пројекте научно-технолошке сарадње између наших и иностраних научноистраживачких организација (НИО) на основу међународних билатералних споразума, мултилатералну сарадњу  која се одвија кроз Централно-европску иницијативу (CEI) и Организацију за црноморску економску сарадњу (BSEC).

Република Србија активно учествује и у:

NATO Science for Peace and Security (SPS) програму који има за циљ да пружи допринос безбедности, стабилности и солидарности међу нацијама, кроз развој научних истраживања и иновација и размену знања.
Информације о програму: http://www.nato.int/cps/en/natolive/78209.htm.

COST Европском програму за сарадњу у домену научних и технолошких истраживања.
Информације о програму: http://www.cost.eu/

EUREKA европски оријентисаној мрежи за истраживање и развој.
Информације о програму: http://www.eurekanetwork.org/

Линк за контакт у Министарству просвете, науке и технолошког развоја:
http://www.mpn.gov.rs/medjunarodna-naucna-saradnja/