Inspekcijski nadzor

Opis poslova prosvetnog inspektora

Obavlja najsloženije opšte pravne, upravne, upravno-nadzorne i studijsko-analitičke poslove u oblasti akademskih studija, koji zahtevaju posebnu osposobljenost; prati propise i stanje u oblasti visokog obrazovanja; obavlja inspekcijski nadzor u visokoškolskim ustanovama i ustanovama studentskog standarda u okviru ovlašćenja utvrđenih zakonom ili drugim propisom; priprema godišnji plan i izveštaj o inspekcijskom nadzoru u visokoškolskim ustanovama; inicira izmene i dopune zakona, drugih propisa i opštih akata ustanova; priprema predlog akta o osnivanju i ukidanju visokoškolske ustanove čiji je osnivač APV; priprema predlog akta o promeni naziva, sedišta i statusnim promenama visokoškolskih ustanova čiji je osnivač APV; učestvuje u postuku izdavanja dozvole za rad visokoškolskim ustanovama; daje mišljenja po zahtevu stranaka; rešava po predstavkama stranaka; vrši proveru verodostojnosti javnih isprava koje izdaju visokoškolske ustanove i oglašava ništavom diplomu, odnosno dodatak diplomi ako su izdati od neovlašćene organizacije; po potrebi obavlja i druge poslove po nalogu pokrajinskog sekretara, zamenika i pomoćnika pokrajinskog sekretara.

Dokumenti

Zahtev za izdavanje dozvole za rad

Kontrolna lista – visokoškolske ustanove – univerziteti

Kontrolna lista – visokoškolske ustanove – fakulteti i visoke škole

Kontrolna lista – visokoškolske ustanove – visoke škole strukovnih studija i akademije strukovnih studija

Kontrolna lista – ustanove studentskog standarda

Godišnji izveštaj o radu prosvetne inspekcije u 2016. godini

Godišnji izveštaj o radu inspekcije u 2017. godini

Godišnji plan inspekcijskog nadzora u školskoj 2018/2019. godini

Godišnji plan inspekcijskog nadzora u školskoj 2019/2020. godini