Dokumenti

Evidencija poklona funkcionera i zaposlenih – 1 dokument za 2020. godinu

Evidencija poklona funkcionera i zaposlenih – 2 dokument za 2020. godinu

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta

Šematski prikaz sistematizacije za 2021. godinu

Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova

Pokrajinska skupštinska odluka o rebalansu budžeta AP Vojvodine za 2020. godinu – maj 2020. godine

Pokrajinska skupštinska odluka o rebalansu budžeta AP Vojvodine za 2020. godinu

Pokrajinska skupštinska odluka o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2020. godinu

Pravilnik o  bližem uređivanju postupka javne nabavke

Pravilnik o objavljivanju sadržaja na web prezentaciji

Pravilnik o organizaciji budžetskog računovodstva

Pravilnik o postupanju sa donacijama

Uputstvo o postupanju po pritužbama na rad

Pravilnik o upravljanju sukobom interesa

Pravilnik o poklonima funkcionera i zaposlenih

Evidencija poklona funkcionera i zaposlenih za 2018. godinu

Evidencija poklona funkcionera i zaposlenih za 2019. godinu

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja

Okvirni plan aktivnosti za implementaciju FUK-a za 2019-2020. godinu

Ugovori o obavljanju privremenih i povremenih poslova

Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova

Pokrajinska skupštinska odluka o rebalansu budžeta AP Vojvodine za 2019. godinu

Pravilnik o uređivanju posebnog programa obuke zaposlenih za 2019. godinu

Pokrajinska skupštinska odluka o budžetu AP Vojvodine za 2019. godinu

Strategija uvođenja, primene i razvoja FUK-a za period 2018-2020. godine

Okvirni plan aktivnosti za implementaciju FUK-a za 2017-2018. godinu

Strategija upravljanja rizicima

Pokrajinska skupštinska odluka o rebalansu budžeta AP Vojvodine za 2018. godinu (II)

Pokrajinska skupštinska odluka o rebalansu budžeta AP Vojvodine za 2018. godinu (I)

Pokrajinska skupštinska odluka o budžetu AP Vojvodine za 2018. godinu

Pokrajinska skupštinska odluka o rebalansu budžeta AP Vojvodine za 2017. godinu (II)

Pokrajinska skupštinska odluka o rebalansu budžeta AP Vojvodine za 2017. godinu (I)

Pokrajinska skupštinska odluka o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu

Pokrajinska skupštinska odluka o budžetu AP Vojvodine za 2016. godinu

Zakon o inspekcijskom nadzoru

Zakon o visokom obrazovanju

Zakon o inovacionoj delatnosti

Zakon o naučnoistraživačkoj delatnosti

Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Kodeks ponašanja