Инспекцијски надзор

Опис послова просветног инспектора

Обавља најсложеније опште правне, управне, управно-надзорне и студијско-аналитичке послове у области академских студија, који захтевају посебну оспособљеност; прати прописе и стање у области високог образовања; обавља инспекцијски надзор у високошколским установама и установама студентског стандарда у оквиру овлашћења утврђених законом или другим прописом; припрема годишњи план и извештај о инспекцијском надзору у високошколским установама; иницира измене и допуне закона, других прописа и општих аката установа; припрема предлог акта о оснивању и укидању високошколске установе чији је оснивач АПВ; припрема предлог акта о промени назива, седишта и статусним променама високошколских установа чији је оснивач АПВ; учествује у постуку издавања дозволе за рад високошколским установама; даје мишљења по захтеву странака; решава по представкама странака; врши проверу веродостојности јавних исправа које издају високошколске установе и оглашава ништавом диплому, односно додатак дипломи ако су издати од неовлашћене организације; по потреби обавља и друге послове по налогу покрајинског секретара, заменика и помоћника покрајинског секретара.

Документи

Захтев за издавање дозволе за рад

Контролна листа – високошколске установе – универзитети

Контролна листа – високошколске установе – факултети и високе школе

Контролна листа – високошколске установе – високе школе струковних студија и академије струковних студија

Контролна листа – установе студентског стандарда

Годишњи извештај о раду просветне инспекције у 2016. години

Годишњи извештај о раду инспекције у 2017. години

Годишњи план инспекцијског надзора у школској 2018/2019. години

Годишњи план инспекцијског надзора у школској 2019/2020. години